Volgende OBA-vergadering op maandag 26-10-2015; aanvang: 20:00 uur bij COVS Breda

overlegorgaan bredase amateurvoetbalverenigingen

Winnaar

Fair Play Cup

2013-2014                   The Gunners

 

Het  ontstaan van de O.B.A.

De Bredase Amateurvoetbalverenigingen zijn op 25 april 1973 bij SAB voor de eerste keer bijeen geweest met de bedoeling om tot een geregeld overleg van de amateur voetbalclubs in Breda te komen. Na die eerste bijeenkomst sloten alle 16 voetbalverenigingen uit Breda zich aan. Het bestaan van de O.B.A. werd statutair vastgelegd in statuten die op 1 december 1977 bij notaris Both passeerden.

Door opheffing van Fortuna 65, FC De Geeren en VHC (ontstaan uit een fusie van FCH en FC Vesting Boys), en de fusie van TVC ‘39 met Breda verloor de O.B.A. een aantal leden, maar door tussentijdse aansluiting van de COVS Breda e.o. en als gevolg van de gemeentelijke herindeling toetreden van Bavel, Beek Vooruit en DIA en later het nieuw opgerichte Barca is dat aantal leden veertig jaar later zeventien. 

De doelstelling

Het doelstellingen van de O.B.A. zijn vanaf het begin geweest het behartigen van de ideële en materiële belangen van de aangesloten verenigingen en het verbeteren en onderhouden van de onderlinge verstandhouding tussen de Bredase voetbalverenigingen.
Een aantal jaren heeft O.B.A. zich ook ingezet voor de strijd om het Bredaas kampioenschap.

Werkwijze

De O.B.A. vergadert drie keer per jaar. Daarbij worden gezamenlijke problemen gesignaleerd en worden er afspraken gemaakt om die problemen indien zo mogelijk collectief aan te pakken. 
Bij alle vergaderingen zijn vertegenwoordigers aanwezig van de Gemeente, Breda-Actief,  KNVB en NKS.

Ook worden er regelmatig presentaties gehouden over ontwikkelingen binnen de zusterverenigingen, zoals recent de gezamenlijke aanpak van wangedrag en onsportief spel door Boeimeer, Groen-Wit en SAB

Belangrijk initiatief tegen wangedrag

In 2005 hebben alle amateurvoetbalverenigingen uit Breda een convenant getekend waarin zij verklaren leden die door hen uit het lidmaatschap ontzet zijn aan te zullen melden aan de beheerder van een lijst, die voor alle verenigingen toegankelijk is, zodat dergelijke mensen door andere verenigingen geweerd kunnen worden.

Vanuit dat zelfde uitgangspunt is op initiatief van de COVS Breda e.o. in 2006 de strijd om de Fair Play trofee ingesteld: een wisselbeker die jaarlijks wordt toegekend aan de Bredase amateurvoetbalvereniging die zich in het voorgaande competitiejaar het sportiefst heeft gedragen.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter Wally Brandenburg (telefoon 076-5410342 of 06-250 860 12)

vicevoorzitter Chris Buysen (telefoon 076- 5201932)

secretarissen Cees van Gils (telefoon 076-5415554) en Piet van der Rijk (telefoon 076-5875713)

penningmeester Frie de Koning

Banknummer: NL71INGB0002678561 t.n.v. Penningmeester OBA

Postadres Leeuwerikstraat 69, 4815 CS Breda 
E-mail pvanderrijk@@ziggo.nl  

Website www.OBA/jouwweb.n

 

Statuten van de o.b.a.

Artikel 1
NAAM EN ZETEL
1.1.     De naam van de vereniging is "OVERLEGORGAAN BREDASE AMATEURVOETBALVERENIGINGEN”  in deze statuten “de vereniging” genoemd;
1.2.     De vereniging heeft haar zetel in Breda;

Artikel 2
DUUR
2.1.     De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan;
2.2.     Het boekjaar en verenigingsjaar zijn gelijk en lopen van 1 juli tot en met 30 juni;
2.3.     De vereniging is op 14 juni 1978 opgericht;

Artikel 3
DOEL
3.1.     De vereniging is aangegaan om de belangen van de aangesloten verenigingen amateur-       
           voetbal (verder  leden genoemd) zowel collectief als individueel, te behartigen;
3.2.     Zij doet dat onder andere door middel van:
             a.   het organiseren van overleg tussen en samenwerking van leden onderling, van leden
                   met overheidsinstanties en van leden met overige instanties;
                   Bij alle besprekingen zullen door alle  partijen elkanders principes en overtuiging 
                   erkend en gerespecteerd worden;
             b.  samenwerking met andere organisaties als dat in het belang van de leden is;
             c.   advies te geven aan leden die daar om vragen;
             d.  het inzetten van alle wettelijk toegelaten middelen als dat in het belang van de leden   

                  is;

Artikel 4
LEDEN
4.1.     Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor veldvoetbalverenigingen in de 
           gemeente Breda, die uitkomen in de amateurcompetitie van de KNVB;
4.2.     Een vereniging zoals genoemd onder 4.1. die als lid toegelaten wil worden, kan per
           brief bij de secretaris van de vereniging kenbaar maken;
           Die brief moet ondertekend zijn door ten minste de voorzitter en secretaris van de
           vereniging amateurvoetbal;
4.3.     Over toelating van het kandidaat-lid beslist de vergadering van de vereniging;
           De beslissing wordt binnen 14 dagen na de vergadering schriftelijk aan de kandidaat-
           vereniging meegedeeld;
4.4.     Het lidmaatschap van een lid eindigt:
             a.   als een lid het lidmaatschap opzegt;
                   Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd per ingang van het nieuwe 
                   verenigingsjaar,opzeggen moet ten minste twee maanden voor het einde van het     
                   verenigingsjaar per brief aan de secretaris gebeuren;
             b.  als de vergadering van de vereniging een lid een royement oplegt;
4.5.     De vergadering van de vereniging kan een lid schorsen of royeren als zij:
             a.   haar financiële verplichtingen niet nakomt;
             b. handelt in strijd met het doel van de vereniging of de belangen van de vereniging of 
                 haar leden ernstige schade berokkent;
4.6.     Een lid dat geschorst of geroyeerd wordt, dient daarvan binnen 5 werkdagen per 
           aangetekend op de  hoogte te worden gesteld;
4.7.     Een lid dat geschorst is, kan in de eerstvolgende vergadering van de vereniging tegen die 
           maatregel in beroep gaan;
4.8.     De vereniging kan van een lid eisen dat een afgevaardigde, die iets doet waarvoor het lid 
            geschorst of  geroyeerd kan worden, bij een volgende vergadering wordt vervangen;
4.9.     Bij het beëindigen van het lidmaatschap verliest het lid met onmiddellijke ingang alle 

           rechten.;

Artikel 5
VERGADERINGEN EN STEMRECHT
5.1.     De vereniging vergadert minimaal drie keer per jaar. De najaarsvergadering is een 
           Algemene Jaarvergadering;
5.2.     De vereniging vergadert ook als drie of meer leden daar per brief om vragen;
           In de brief moet het onderwerp van de vergadering worden opgegeven en de brief moet 
           door alle leden die het verzoek indienen, ondertekend zijn;
           De vergadering moet binnen vier weken gehouden worden. Als het bestuur daar niet aan  
           voldoet kunnen de leden zelf een vergadering bijeen roepen;
           Zij dienen zich daarbij aan de statuten te houden;
5.3.     Uitnodigingen voor een vergadering moeten veertien dagen voor de datum van de
           vergadering verstuurd worden en moeten de volledige agenda van de vergadering 

           bevatten;

Artikel 6
STEMRECHT EN STEMMEN
6.1.     Elk lid heeft één stem. Als een lid door meerdere personen op een vergadering 
           vertegenwoordigt wordt, kan slechts een van hen een stem uitbrengen;
6.2.     Tenzij elders in deze statuten anders bepaald wordt, worden besluiten genomen met 
           volstrekte eensgezindheid der stemmen;
           Besluiten kunnen alleen genomen worden als driekwart van de aangesloten verenigingen 
           bij een vergadering aanwezig is;
6.3.     Over personen wordt schriftelijk en over zaken wordt mondeling gestemd;
6.4.     Iemand is gekozen als hij meer dan de helft van het totaal uitgebrachte geldige stemmen               

           heeft behaald. Als niemand meer dan de helft van de stemmen behaald, wordt een nieuwe 

           stemming gehouden over de twee kandidaten die bij de eerste stemronde de meeste 

           stemmen behaald hebben;
           Als er dan nog geen beslissing is, beslist loting over de keuzen van de kandidaat;
6.5.     Blanco of ongeldige stemmen worden geacht niet uitgebracht te zijn;

Artikel 7
BESTUUR
7.1.     Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de Algemene 
           Vergadering uit de leden in functie worden benoemd: een voorzitter, een secretaris en

           een penningmeester. 
           Het aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering vastgesteld;
7.2.     Bestuursleden moeten lid zijn van een lid-vereniging, maar kunnen niet als afgevaardigde  
           van die lid-vereniging optreden;
7.3.     De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd;
           Elk jaar treedt een van de drie bestuursleden af, maar hij kan zich direct herkiesbaar

           stellen.
7.4.     De leden kunnen een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen of geven en van zijn of 
           haar functie ontheffen;
7.5.     Zodra een bestuurslid geen lid meer is van een lid-vereniging dient het direct af te treden;
7.6.     Het bestuurslidmaatschap eindigt ook als het bestuurslid per brief voor de functie

           bedankt;
7.7.     Vacatures in het bestuur dienen in de eerstvolgende vergaderingen opgevuld te worden;
7.8.     Zowel het bestuur als de leden kunnen kandidaten stellen voor een bestuursfunctie;
7.9.     De leden kunnen tot de aanvang van de vergadering kandidaten opgeven;
7.10.   Een kandidaatstelling dient door drie leden ondertekend te zijn en begeleid 
           te zijn door een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij een eventuele 

           benoeming zal aanvaarden;

Artikel 8
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
De taken en bevoegdheden va n het bestuur worden jaarlijks geëvalueerd en door de Algemene Vergadering vastgesteld;

Artikel 9
COMMISSIES
9.1.     De vergadering kan voor bepaalde doeleinden commissies instellen;
9.2.     Bij het instellen van een commissie worden de opdracht, de taak, de werkwijze en de 
           bevoegdheden van de commissie vastgesteld en schriftelijk vastgelegd;

Artikel 10
GELDMIDDELEN
10.1.   De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
             a.   contributies van de leden;
             b.  donaties;
             c.   schenkingen, legaten en giften;
             d.  anderen baten;
10.2.   De hoogte van de contributie voor de leden wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur 
           door de  Algemene Vergadering vastgesteld. Voor wijziging van de contributie is een 
           twwe/derde meerderheid van de leden vereist;
10.3.   De contributie dient binnen een maand nadat hij vast gesteld is voldaan te worden;

Artikel 11
REKENING EN VERANTWOORDING
11.1.   De penningmeester is verplicht een overzichtelijke financiële administratie bij te houden;
11.2.   De kascommissie controleert jaarlijks namens de leden den financiële administratie;
11.3.   Het bestuur dient de leden in de eerste vergadering na afloop van het boekjaar een 
           overzicht te tonen van de financiële positie van de vereniging;

Artikel 12
KASCOMMISSIE
12.1.   De kascommissie bestaat uit drie personen die door de Algemene vergadering benoemd

           worden. 
12.2.   Leden van de kascommissie worden benoemd voor een periode van twee jaar en elk jaar 
           dient een van de drie leden af te treden;
12.3.   De kascommissie  brengt mondeling verslag uit over de bevindingen aan de Algemene 

           Vergadering;

Artikel 13
WIJZIGING STATUTEN
13.1.   De statuten kunnen alleen gewijzigd worden door een besluit van een Algemene 

           Vergadering die bijeen wordt geroepen met de mededeling dat in de vergadering   
            wijziging van de statuten zal worden voorgesteld;
13.2.   De leden dienen ten minste vijf dagen voor de vergadering de voorstellen voor de 
           wijzigingen in hun bezit te hebben;
13.3.   Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen door een 
           vergadering waar driekwart van de leden vertegenwoordigd is;
13.4.   Als op een vergadering niet het vereiste aantal verenigingen aanwezig is, zal 4 weken na 
           die vergadering  een tweede vergadering worden gehouden waarin, ook als minder dan 
         driekwart van de leden vertegenwoordigd is, besluiten kunnen worden genomen tot 

           wijziging van de stutuen;   
13.5.   Voor het wijzigen van deze statuten is een twee/derde meerderheid nodig van de geldig 

           uitgebrachte stemmen;

Artikel 14
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
14.1.   In het Huishoudelijk Reglement zijn nadere bepalingen opgenomen die betrekking 
           hebben op het besturen van de vereniging;
14.2.   Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wettelijke regels en deze

          statuten; 

Artikel 15
ONTBINDING
15.1.   Een besluit om de vereniging te ontbinden kan alleen worden genomen door een 
           vergadering die bijeen wordt geroepen met de mededeling dat in de vergadering 
           ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld;
15.2.   Een besluit de vereniging te ontbinden kan alleen genomen worden door een vergadering 
           waar driekwart van de leden vertegenwoordigd is;
15.3.   Als op een vergadering niet het vereiste aantal verenigingen aanwezig is, zal 4 weken na 
           die vergadering een tweede vergadering  worden gehouden waarin, ook als minder dan 
          driekwart van de leden vertegenwoordigd is, het besluit kan worden genomen de

          vereniging te ontbinden; 
15.4.   Voor het ontbinden van de vereniging is een twee/derde meerderheid nodig van de geldig
           uitgebrachte stemmen;
15.5.   De vergadering, die het besluit neemt de vereniging te ontbinden, dient ook te bepalen  
           wat er met een batig saldo van de liquidatie moet gebeuren;
15.6.   Alle bescheiden die van bepaalde leden zijn worden aan het betreffende lid 
           terug bezorgd of vernietigd en de bescheiden van de vereniging worden vijf jaar ter

           inzage bij de voormalige secretaris opgeslagen;

Artikel 16
LIQUIDATIE
In geval dat besloten is de OBA te liquideren wordt die taak door het zittende bestuur uitgevoerd.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 juni 2006.

 

W. Brandenburg,                                                           C. van Gils,                                                        G. de Koning,
voorzitter                                                                          secretaris                                                           penningmeester